top of page
Salgs-, leverings- og monteringsbetingelser
for Glassmester Appelbom ved nærings- og forbrukerkjøp
 

GENERELLE BESTEMMELSER

Disse salgs-, leverings- og monteringsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Glassmester Appelbom (GA). Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde/kjøper har oppgitt e-post adresse. Partene skal før monteringsoppdrag påbegynnes skriftlig oppnevne hver sin representant med fullmakt til å opptre på vedkommende sin vegne i kontraktsforholdet. Med mindre annet er skriftlig avtalt representeres GA av Andreas Appelbom.

 

TILBUD

Prisene er gyldig i 3 måneder fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser er enhetspriser i NOK der ikke annet er spesifisert. Mva. tilkommer. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Faktiske merutgifter tilkommer ved oppdeling. Disse leveringsvilkår fraviker NS (Norsk Standard) sine rekkefølgebestemmelser og skal ha forrang. Bankgarantier gis ikke med mindre dette er skriftlig avtalt. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut ifra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.

 

OPPDRAGET

GA har påtatt seg et arbeid med å levere og evt. montere (om montering er med vil det spesifikt fremgå av ordrebekreftelse) produkter som er beskrevet i ordrebekreftelse. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 8406, evt. NS 8416 supplere denne avtale.

Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer. Det presiseres at evt. ansvar ut over grensesnitt for GA sine egne arbeider må avtales særskilt og skriftlig, herunder tilstøtende blikkenslagerarbeid, snekker, murerarbeider etc. Samsvar mellom eksterne aktørers leveranse er kjøpers ansvar. For forståelse av våre produkter se:

http://www.glassportal.no/no/regelverk/forbrukerinformasjon/.
 

Man forutsetter at kunden setter seg inn i dette for å forstå hva man kjøper, herunder oppbygging av profiler med kuldebrytere og luftsjikt (isolerte), brannprodukter, dugg på 3 lags konstruksjoner, aktivbelegg (er ikke vedlikeholdsfrie glass, men letter vask) og valg av glasstype mht. lys/sol etc. GA sine produkter skal ligge innenfor de normer som er beskrevet hvis ikke skriftlige avvik er gjort. Evt. prosjektering i regi av GA skal bestilles skriftlig. Deponikostnader for bygningsavfall (glass, vindu, etc.) er ikke medtatt i pris, dersom ikke spesifikt angitt i tilbudet. Det samme gjelder rengjøring, fjerning av merkelapper og pussing av glass.

 

ORDREBEKREFTELSE

Bindende avtale er inngått når kunden har akseptert tilbud ved bestilling og ikke inngitt skriftlig innsigelse innen 1 dag fra mottatt tilbud/ordrebekreftelse. Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen og at denne samsvarer med tilbudet. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for GA dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder.

 

MÅLANGIVELSE

Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Mål på glass er alltid eksakte glassmål. Mål på vinduer, dører, fasader, glasstak er alltid utvendige karm-mål. Oppgitte mål er kundens ansvar om ikke annet er avtalt.

 

RETTEFRIST

Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 1 dag etter mottatt ordrebekreftelse. Dersom endring skjer utenom dette vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering belastes kjøper. Ved endringer har GA rett til forlengelse av leveringstider, jf. pkt.10. Slik utgift utgjør kr. 2.490 inkl. mva. standardisert med mindre annet er skriftlig avtalt. Til dette kommer arbeide med ny beregning. Avbestilling før mottatt ordrebekreftelse er kostnadsfri for forbrukere. Endringer utover 15 % av kontraktssum ekskl. mva. kan ikke kreves uten GAs samtykke. Avbestillinger inntil 15 % av kontraktssum ekskl. mva. anses som delvis avbestilling og kan utløser avbestillingsgebyr og erstatningsansvar for GAs tap ved avbestillingen. Avbestillinger utover dette gir GA rett til å heve kontrakten og kreve erstatning av kjøper for sitt tap.

 

FORHOLD PÅ MONTERINGSSTEDET

Kjøper har ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser forefinnes på monteringsstedet, forutsettes det at selger/ oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt. Dersom slikt utstyr ikke forefinnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter til en hver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør med 15 % påslag for administrasjon.

Uforutsette bygningstekniske forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne observeres i tilbudsfasen/ befaringstidspunkt som gjør innfesting, gjennomboring, utrivning, etc. umulig og/eller krever spesielle tiltak er kjøpers ansvar og medfører tillegg i pris. Dette gjelder både ved nybygg og rehabilitering. GA har rett til å henge opp skilt/banner o.l. merke for eget firma på byggeplass.

 

UTFØRELSE

De leverte/monterte produktene/arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse. Det vises for øvrig til Glass og fasadeforeningens - www.glassportal.no anbefalinger og normer som beskriver normer for leveransen. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.

 

PRODUKTANSVAR

GA er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt/arbeid:

På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt/arbeid er i kjøperens besittelse

På produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte forårsaker.

Overfor næringsdrivende erstattes ikke følgetap/indirekte tap og erstatningsansvaret er for øvrig begrenset til leveransens verdi.

 

LEVERINGSTID

GA beregner 4-8 ukers produksjon på varer og produkter. Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Det tas forbehold om force majeure, streik/lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen og andre hindringer GA ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra GA sine leverandører fritar også GA for ansvar overfor næringsdrivende kjøpere. Ved forsinkelse eller annen leveringssvikt som skyldes underentreprenør/underleverandør kan GA heve avtalen med næringsdrivende dersom kjøper er informert innen rimelig tid. Mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag og/eller tegninger fra kjøper, eller manglende tilkomst for måltagning/befaring på oppdragssted er kjøpers ansvar. Forsinkelser som skyldes kjøpers forhold berettiger GA til å kreve fristforlengelse og erstatning for merutgifter, og gir ikke kjøper rett til å heve avtalen.

 

Ansvar for forsinkelse som skyldes GAs forhold reguleres med dagmulkt med 0,1 % av kontraktssum pr. hverdag, avgrenset oppad til 5% av total kontraktssum. Erstatning utover dette kan ikke kreves med mindre forsinkelsen skyldes forsett hos GA. Leveringstid regnes alltid fra det tidspunkt hvor GA har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper, og kjøper har godkjent evt. fremsendte tegninger. Skyldes utsatt levering kjøpers forhold, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12% rente pr år for næringsdrivende, og følger forsinkelsesrenteloven i forbrukerforhold. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.

 

 

OVERTAKELSE

Kjøper overtar risiko for vare ved fysisk besittelse når den har kommet frem. Ved sendekjøp overtas varen ved overlevering til fraktfører, med mindre selger selv utfører transport. Ved montering overtar kunde risiko ved oppdragets avslutning. Monteringsavtale forutsetter deloverlevering etter hvert som hver bygningsdel ferdigstilles. Dette presiseres i ordrebekreftelsen. Overtakelsesbefaring foretas innen 14 dager etter total ferdigstillelse/ferdigstillelse av bygningsdel (deloverlevering) på skriftlig oppfordring fra GA. Jf. pkt. 14.  Kjøper kan bare nekte overtakelse hvis det er dokumentert vesentlige mangler ved selgers ytelse og han plikter å møte til overtakelsesbefaring med mindre gyldig fravær godtgjøres.

 

 

FRAKTSKADER

Dette punkt gjelder kun ved rene forsendelser, dvs der montering ikke er med. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for (frakt-)skader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse.

 

Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved synlige fraktskader skal det reklameres skriftlig umiddelbart etter levering og alltid før montering og eventuell behandling.  Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris i næringsforhold.

 

RISIKO FOR SKADE I MONTERINGSTIDEN

Dette punkt gjelder ved monteringsoppdrag alene. Inntil arbeidet er overtatt av kjøper har AG risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Kjøper skal sikre at varen/leveransen er forsikret. Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal GA likevel ha fullt betalt for det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid.

 

SKADER OG MANGLER PÅ MONTERTE PRODUKTER, REKLAMASJON

Kjøper skal kontrollere ferdig monterte produkter/ ferdig utført arbeid umiddelbart etter ferdigstillelse og uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig på eventuelle mangler eller skader. Vedlagt reklamasjonsskjema skal benyttes. Feil/mangler som ikke er notert i overtakelsesprotokollen, jf. pkt.11, men som kunne ha vært oppdaget ved befaringen, kan ikke senere gjøres gjeldende av Kjøper. Ibruktakelse før gjennomført overtakelsesbefaring konstituerer overtakelse uten anmerkning.

Ved skjulte skader skal reklamasjon skje umiddelbart etter at skaden er oppdaget, men aldri senere enn 2 år etter ferdigstillelse. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Alle reklamasjoner skjer skriftlig på skjema som hentes på: - www.glassportal.no for reklamasjonsbehandling.

Retur og omlevering må avtales skriftlig, herunder hvem som skal belastes ny leveranse. Mangler slik avtale belastes kunden for omlevering. Erstatning utover dette kan aldri overstige leveransens verdi og forutsetter forsett eller grov uaktsomhet hos GA. Indirekte tap og/eller såkalte følgeskader dekkes ikke.

GA er ikke ansvarlig for produktet eller dets anvendelighet hvis mangelen skyldes mangelfull eller feil prosjektering som kjøper har ansvar for eller hvis GA ikke har fått all informasjon om bruksområde, kjøpers spesifikke formål med varen/tjenesten eller spesielle ting før egen prosjektering/levering, herunder tilvirkningsvarer. Hvis mangelen skyldes feil/ufagmessig installasjon av andre, feil bruk, hærverk, mangelfullt vedlikehold, eller feil som skyldes inngrep eller endring av varer og dens deler, er GA ikke ansvarlig.

 

GLASSHUS/VINTERHAGE

 Man presiserer at glasshus/vinterhage er en temperert sone, men ikke et fullverdig byggverk. Man kan dermed ikke innestå for konstruksjonens egnethet i forhold til resten av bygget. Man bygger i hht. gjeldende normer og regler men innestår ikke for forventninger ut over dette.

 

UTVENDIG KONDENS

Dagens isolerglass isolerer så godt at det i noen tilfeller kan oppstå utvendig kondens. Risikoen for dette er størst i høst og vintermåneder om natt og tidlig morgen på dager med høy relativ luftfuktighet og lite vind. Dette oppstår relativt sjelden og er ikke en reklamasjonsgrunn. Problemet er mindre når glassflatene er helt eller delvis avskjermet (markise, takutstikk, utv. persienne, etc.). For mer informasjon be om Glass og Fasadeforeningens skriv om utvendig kondens.

 

BESIKTIGELSE GLASS OG FASADER

Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 meters avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på ett bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Andre feil enn punktering (dugg mellom glassene), som f.eks. riper inn mot luftrommet, urenheter mellom glassene, osv., skal meddeles GA uten ugrunnet opphold. Det vil si at så snart feilen ble/burde ha vært oppdaget.

 

Reklamasjonen på slike feil som meddeles senere enn en måned etter at glasset eller vindu/dør/fasade/glasstak er montert, eller huset/bygningen tatt i bruk, vil ikke bli akseptert.. Dette gjelder dog ikke glassgulv, her må eventuelle feil eller riper meldes umiddelbart ved overtagelse. Utvendig kondens på glassruter, og varmespreng er ikke reklamasjonsberettiget (Varmespreng forårsakes ofte av tildekking av glassruter med mørke persienner, møbler, folie, etc). På øvrige produkter er det reklamasjonsrett iflg. lov om forbrukerkjøp/kjøpsloven. For øvrig vises det til retningslinjer fra Glass og Fasadeforeningen - www.glassportal.no for reklamasjonsbehandling.

 

FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet er skriftlig avtalt faktureres 1/3 av kontraktssummen ved bestilling, 1/3 ved oppstart og 1/3 ved fullførte arbeider, dvs. ved ibruktakelse eller gjennomført overtakelsesbefaring. Ved rene leveranser faktureres kontraktssum med 14-dagers betalingsfrist f.o.m. leveringstidspunkt, med mindre leveransens sum overgår kr. 50.000 + mva. I slike tilfeller faktureres 1/3 ved bestilling og 2/3 ved levering.  GA har også rett til å kreve bankgaranti for oppgjør dersom kredittsjekk av kunde skulle tilsi det, evt. at AG fakturerer direkte til evt. sluttkunde. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler av kjøpesum uten skriftlig godkjennelse fra GA.

 

BETALINGSMISLIGHOLD

GA forbeholder seg retten til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall. GA skal da gi 24 timers varsel i forkant. Forsinket betaling med 14 dager er å anse som et vesentlig betalingsmislighold som gjør GA berettiget til å heve kontrakten.

 

SALGSPANT

Inntil full betaling foreligger har GA salgspant i det leverte utstyr/produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Dette gjelder også forbrukere som aksepterer disse salgsbetingelsene før overlevering av vare/tjeneste. GA kan demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader på bygning mv. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Glassruter/felter (med karm) vil fjernes fra bygget og erstattes med kryssfiner (dette anses ikke å skade bygget). Disse vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fra fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt. remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.

TVISTER

Tvister mellom GA og kjøper skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal tvister under kr. 100.000 + mva. skal avgjøres ved de ordinære domstoler ved det verneting som følger av GAs kontorsted. Tvistesummer over kr. 100.000 + mva. skal avgjøres ved voldgift, hvor hver av partene velger hver sin dommer, som igjen i fellesskap velger tribunalets tredjemann.  Partene skal levere maks 2 skriftlige innlegg hver og partene bærer egne saksomkostninger, samt deler likt utgiftene til tribunalet.

 

ANVENDELIGHET

Vilkårene gjelder i alle kjøp men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig.

 

Org. Nr. NO 991 323 856

bottom of page